46 Lleis suspeses (4/12/2017 ERC)

Llei, decret o resolució del Parlament de Catalunya

Publicació al DOGC

Recurs d’inconstitu-cionalitat

Admissió a tràmit pel TC

Estat al TC

Llei Orgànica 6/2006 de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 19/7/06 31/7/06 28/9/06 Sentència 28/06/2010: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment.
Decret-llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials 22/12/09 23/9/15 6/10/15 Sentència del 22/09/2016: inconstitucional i nul
Llei 5/2009 dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya 28/4/09 8/2/10 18/2/10 Sentència 16/1/2014: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 24/2009 del Síndic de Greuges 23/12/09 24/3/10 14/4/10 Sentència del 5/03/2015: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 4/2010 Consultes populars via referèndum 17/3/10 27/12/10 15/2/11 Sentència del 10/05/2017: inconstitucional i nul·la
Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. 7/5/10 13/8/10 27/9/10 Sentència del 4/07/2017: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 20/2010 del cinema 7/7/10 15/10/10 3/11/10 Sentència del 4/07/2017: recurs d’inconstitucionalitat desestimat
Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya 20/7/10 15/10/10 30/11/10 Sentència del 4/07/2017: recurs d’inconstitucionalitat desestimat
Llei 28/2010 de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 3/8/10 28/10/10 23/11/10 Sentència del 20/10/2016: inconstitucional i nul l’article recorregut (article 1)
Llei 35/2010 de l’occità, aranès a l’Aran 1/10/10 1/10/10 14/12/11 Suspesa
Llei 9/2011 de promoció de l’activitat econòmica, pel qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 9 del Decret-llei 1/2009 d’ordenament d’equipaments comercials de Catalunya. 29/12/11 1/10/12 16/10/12 Sentència 21/11/2013: inconstitucionals i nuls tots els articles recorreguts
Llei 2/2012 de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 22/2/12 27/11/12 27/11/12 Suspensió aixecada el 26/02/2013
Llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 22/2/12 30/11/12 11/12/12 Sentència del 4/02/2016: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 5/2012 Mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre estàncies en establiments turístics 20/3/12 21/12/12 15/1/13 Sentència 6/05/2014: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Decret llei 4/2012 de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció 30/10/12 1/2/13 26/2/13 Sentència del 15/12/2016: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Decret llei 5/2012 Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 18/12/12 28/12/12 15/1/13 Sentència del 28/05/2015: inconstitucional i nul
Resolució 5/X per la qual s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya 23/1/13 8/3/13 7/5/13 Sentència del 15/03/2014: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Decret llei 6/2013 pel qual es modifica la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya 23/12/13 29/9/14 21/10/14 Sentència del 17/03/2016: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 2/2014 de Mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 27/1/14 30/10/14 18/11/14 Sentència del 14/04/2016: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment (fràcking i construcció de grans superfícies comercials fora de les ciutats)
Llei 3/2014 d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció 19/2/14 24/11/14 2/12/14 Sentència del 16/02/2017: inconstitucionals i nuls tots els articles recorreguts
Llei 4/2014 Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 4/4/14 30/12/14 20/1/15 Sentència del 28/05/2015: inconstitucional i nul·la
Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana 26/9/14 29/9/14 29/9/14 Sentència del 25/02/2015: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Decret 129/2014 de convocatòria de la consulta no referendària sobre el futur polític de Catalunya 27/9/14 29/9/14 29/9/14 Sentència del 25/02/2015: inconstitucional i nul
Llei 12/2014 de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrògen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la industria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear 10/10/14 17/7/15 21/7/15 Sentència del 14/04/2016: inconstitucional i nul·la
Llei 15/2014 de l’impost sobre la provisió de continguts per part dels prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector i la difusió de la cultura digital 4/12/14 28/7/15 10/9/15 Sentència del 6/07/2017: inconstitucional i nul el capítol recorregut (capítol I)
Llei 16/2014 d’acció exterior i relacions amb la UE 4/12/14 11/3/15 14/4/15 Sentència del 22/12/2016: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Decret llei 7/2014 que deroga la lletra b) de l’apartat 3 i el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article del Decret llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials 23/12/14 23/9/15 6/10/15 Sentència del 22/09/2016: inconstitucional i nul
Llei 20/2014 de modificació de la llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum. 29/12/14 30/9/15 30/9/15 Suspensió aixecada d’alguns preceptes el 21/04/2016
Decret 16/2015 de creació del Comissionat de Transició Nacional 24/2/15 26/6/15 7/7/15 Sentència del 10/05/2017: inconstitucional i nul
Llei 2/2015 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2015 11/3/15 15/6/15 25/6/15 Sentència del 28/04/2016: inconstitucional i nul l’article recorregut (incís de l’article 34)
Llei 3/2015 de Mesures fiscals, financeres i administratives 11/3/15 15/6/15 25/6/15 Sentència del 7/07/2016: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Decret 69/2015 de modificació de la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya 5/5/15 22/6/15 7/7/15 Sentència del 25/05/2017: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport 14/5/15 22/2/16 1/3/16 Sentència del 20/07/2017: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 8/2015 de creació del municipi de Medinyà 10/6/15 15/3/16 12/4/16 Sentència del 21/09/2017: inconstitucional i nul·la
Llei 9/2015, de modificació de la Llei 7/2007, de l’Agència Tributària de Catalunya per a l’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència 12/6/15 31/7/15 10/9/15 Sentència del 19/11/2015: inconstitucional i nul l’article recorregut (article 4)
Llei 14/2015 de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012 21/7/15 25/4/16 28/4/16 Suspensió aixecada el 20/09/2016
Llei 16/2015 de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l’impuls a l’activitat econòmica 21/7/15 25/4/16 28/4/16 Sentència del 2/02/2017: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes 21/7/15 25/4/16 28/4/16 Sentència del 22/09/2016: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 19/2015 d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya 29/7/15 4/5/16 24/5/16 Sentència del 6/07/2017: recurs d’inconstitucionalitat desestimat
Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica 29/7/15 29/4/16 31/5/16 Es manté en suspensió el 20/09/2016
Resolució 1/XI sobre l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 9/11/15 11/11/15 11/11/15 Sentència del 2/12/2015: inconstitucional i nul·la
Decret 2/2016 de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 13/1/16 9/2/16 16/2/16 Sentència del 21/06/2017: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Resolució 263/XI per la qual es ratifiquen l’Informe i les Conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent 27/7/16 29/7/16 1/8/16 Auto 170/2016 del 6/10/2016: inconstitucional i nul·la
Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 23/12/16 29/9/17 17/10/17 Suspesa
Llei 3/2017 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè 15/2/17 22/5/17 6/6/17 Suspensió aixecada el 3/10/2017
Llei 4/2017 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2017 28/3/17 31/3/17 4/4/17 Sentència del 5/07/2017: recurs d’inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 6/2017 de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques 9/5/17 28/9/17 19/9/17 Suspesa el 28/07/2017
Llei 10/2017 de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya 27/6/17 29/9/17 25/10/17 Suspesa
Reforma del reglament del Parlament de Catalunya 26/7/17 28/7/17 31/7/17 Suspesa
Llei 17/2017 del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 1/8/17 8/9/17 12/9/17 Suspesa
Llei 16/2017 del canvi climàtic 1/8/17 3/11/17 null null
Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires 1/8/17 3/11/17 null null
Decret llei 5/2017 de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places. 1/8/17 3/11/17 null null
Llei 19/2017 del referèndum d’autodeterminació 6/9/17 7/9/17 7/9/17 Sentència del 17/10/2017: inconstitucional i nul·la
Resolució 807/XI de designació dels membres de la sindicatura electoral de Catalunya a l’ampara de la disposició addicional tercera de la Llei 19/2017 del referèndum d’autodeterminació 6/9/17 7/9/17 7/9/17 Sentència del 31/10/2017: inconstitucional i nul·la
Decret 139/2017 de convocatòria del referèndum d’autodeterminació de Catalunya 6/9/17 7/9/17 7/9/17 Sentència del 31/10/2017: inconstitucional i nul
Decret 140/2017 de normes complementàries per a la celebració del referèndum d’autodeterminació 7/9/17 7/9/17 7/9/17 Sentència del 31/10/2017: inconstitucional i nul
Llei 20/2017 de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República 8/9/17 8/9/17 12/9/17 Sentència del 8/11/2017: inconstitucional i nul·la
Llei 21/2017 de l’Agència Catalana de Protecció Social 20/9/17 3/10/17 24/10/17 Suspesa
Resolucions de Declaració dels representants de Catalunya i Procés Constituent 27/10/17 27/10/17 8/11/17 Suspesa

Font: Esquerra Republicana.